JARNÍ AKCE 25% SLEVA S KÓDEM SALE

Pravidlá souteží

Přečtěte si podrobná pravidla soutěže, která probíhají na instagramovém a facebookovém účtu VENEV.

 1. Základní informace

1.1 Organizátory soutěže jsou společnost Venev s.r.o. se sídlem sídlom Doležalova 15C, 82104, Bratislava, Slovensko, IČO: 54467519, DIČ: 2121684961,  IČ DPH: 2121684961 (dále jen „organizátor“ nebo jen „VENEV“). Kontakt: info@venev.cz

1.2 Soutěže probíhají průběžně na Facebooku https://www.facebook.com/venevskcz a na instagramu https://www.instagram.com/venevskcz

1.3 Termín konkrétní soutěže je specifikován v daném soutěžním příspěvku

1.4 Soutěž není sponzorována, odebrána ani řízena společností Instagram a nemá s ní žádný vztah. Instagram nemá vůči soutěžícímu žádné závazky.

 1. Soutěžící

2.1 Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která dovršila 18 let, má aktivní profil na Facebooku nebo Instagramu a splnila podmínky soutěže uvedené s v daném soutěžním příspěvku. 

 1. Pravidla soutěže

3.1   Každý soutěžící může přidat pod soutěžní příspěvek i více komentářů s označenou osobou.

3.2 Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže komentáře, které:

 • očividně nemají žádnou souvislost se soutěžním příspěvkem,
 • obsahují vulgarismy nebo jiná slovní spojení, která jsou v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou,
 • obsahují vyhrožování a/nebo jiné podobné slovní útoky včetně klamavých informací o jiné osobě,
 • podněcují k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině,
 • propagují návykové látky nebo zlehčují následky jejich užívání,
 • ohrožují fyzický, psychický a/nebo morální vývoj nezletilých,
 • navádějí jiné osoby k nemorálnímu řízení nebo k jednání, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
 • jsou v rozporu s těmito pravidly a/nebo s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice,
 • organizátor posoudí jako nevhodné ke zveřejnění.

3.3 Výherci soutěže budou určeni losováním ze všech soutěžících zapojených do soutěže.

 1. Prohlášení výherců a předávání výher

4.1 Výherce vyhraje balíček produktů VENEV, který je specifikován v dané soutěži.

4.2 Organizátor provede prohlášení výherce zveřejněním údajů výherce v anonymizované formě na stories instagramové stránky https://www.instagram.com/venevskcz, nebo facebookové stránky https://www.facebook.com/venevskcz  a současně ho kontaktuje prostřednictvím soukromé správy. V případě soutěže spravované třetí osobou se vyhlášení soutěže bude konat na profilu dané osoby.

4.3 Výherce není oprávněn postoupit cenu jiné osobě; tím však není omezeno jeho oprávnění výhru darovat poté, co ji nabude.

4.4 Doručení výhry se bude realizovat prostřednictvím české pošty.

 1. Ostatní podmínky soutěže

5.1 Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry finanční či jakékoli jiné plnění a nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
5.2 O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí organizátor na webové stránce www.venev.cz , kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

5.3 Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit as konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce spojené se soutěží. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze soutěže nebo soutěžícímu neodevzdat výhru, a to v případě porušení pravidel soutěže.

 1. Vyhlášení soutěžícího a souhlas se zpracováním osobních údajů

6.1 Účastí v soutěži soutěžící dobrovolně uděluje organizátorovi (provozovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které organizátorovi poskytl po dobu trvání soutěže, jakož iv souvislosti s případným předáním cen za účelem zařazení do soutěže, jejího vyhodnocení a doručení výhry.

Soutěžící má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.

6.2. Provozovatel uchovává osobní údaje výherce v rozsahu a na dobu potřebnou k doručení výhry, ne však déle než 2 měsíce.

6.3 Provozovatel poskytne osobní údaje zprostředkovatelům pověřeným správou své instagramové nebo facebookové stránky.

6.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání soutěže je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.

 1. Platnost pravidel

7.1 Tato pravidla jsou platná od 01.08.2022, tzn. ode dne začátku soutěže.

V Bratislavě, dne 01.08. 2022